About The Competition

9th INTERNATIONAL BRASS INSTRUMENTS COMPETITION

IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS GRY
NA INSTRUMENTACH DĘTYCH BLASZANYCH

20–24.10.2020
GDAŃSK, POLAND
www.amuz.gda.pl

IMPORTANT ANNOUNCEMENT

In accordance with the decision of the Rector of Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk concerning the spread of COVID-19 coronavirus in Poland and acting in the interest of the participants the Organizing Committee of the 9th International Brass Competition has decided to postpone the Competition from 24.04 – 2.05.2020 to 20–24.10.2020.

All participants who have already applied are guaranteed to partake in the Competition, even if they will have exceeded the age limit by 19.10.2020.

Instrumentalists born after 19.10.1990 can participate in the Competition.

The new registration deadline is 19.08.2020.

By 2.09.2020 candidates will be informed via email about qualifying for the Competition.

The remaining terms and conditions do not change.

We request the participants who applied within the first date (i.e. until 2.03.2020) to submit the decision regarding the cancellation or upholding of the participation in the Competition until 31.03.2020 to the following address: brasscompetition@amuz.gda.pl. The participants who decide to cancel their participation in the Competition will be reimbursed the registration fee to the account from which the fee was transferred. The organizer will reimburse the fees after 31.03.2020 at the earliest possible date.

WAŻNE OGŁOSZENIE

Stosując się do decyzji Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa COVID-19, oraz działając w trosce o dobro uczestników Konkursu, Komitet Organizacyjny 9. Międzynarodowego Konkursu Gry na Instrumentach Blaszanych podjął decyzję o przeniesieniu Konkursu z 28.04 – 2.05.2020 na termin 20–24.10.2020.

Wszyscy uczestnicy, którzy do tej pory złożyli aplikacje, mają zagwarantowany udział w Konkursie, nawet jeśli do 19.10.2020 przekroczą wymagany limit wieku.

Udział w konkursie mogą brać instrumentaliści urodzeni po 19.10.1990.

Nowy termin rejestracji upływa z dniem 19.08.2020.

Do dnia 2.09.2020 kandydat zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu do Konkursu.

Pozostałe warunki regulaminu nie ulegają zmianie.

Uczestników zgłoszonych w pierwszym terminie (tj. do 2.03.2020), prosimy o przesłanie do dnia 31.03.2020 włącznie na adres brasscompetition@amuz.gda.pl decyzji o wycofaniu lub podtrzymaniu chęci uczestnictwa w Konkursie w nowym terminie. Osobom, które wycofają swoje zgłoszenie udziału w Konkursie zostanie zwrócona opłata wpisowa na konto, z którego została dokonana. Organizator dokona zwrotu tych opłat po 31.03.2020 w możliwie najszybszym terminie.

***


ABOUT THE COMPETITION

For thirty-seven years Gdansk Music Academy has continued the tradition of the International Brass Instruments Competitions, initiated in Pabianice in 1974. The 9th International Brass Instruments Competition is about to begin after several editions of national competitions.

Gdansk tradition of making brass music dates back to the seventeenth century; even then many brass musicians played in Gdansk orchestras. There is evidence that for centuries four trombonists played chants from the tower of Saint Catherine’s Church every morning during the warm months of the year (from St. Gregory’s Day to St. Martin’s Day). The story will be continued by young musicians from all over the world.

Many previous winners are well-known both in Poland and abroad.
We wish the next generation a great deal of success and a wonderful artistic adventure.

prof. dr hab. Bogdan Ocieszak
Bogdan_Ocieszak_podpis
Competition Director

O KONKURSIE

Od trzydziestu siedmiu lat środowisko gdańskiej Akademii Muzycznej kontynuuje, zapoczątkowane jeszcze w Pabianicach w roku 1974, tradycje Konkursu Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych. Przed nami, po kilku edycjach konkursów krajowych, X już Konkurs Międzynarodowy.

Tradycje gdańskiego blaszanego muzykowania sięgają XVII wieku; już wówczas w gdańskich orkiestrach grało wielu takich instrumentalistów. Przekazy głoszą, że przez stulecia czterech puzonistów każdego ranka, w ciepłych miesiącach (od świętego Grzegorza do świętego Marcina), wykonywało z wieży kościoła świętej Katarzyny stosowny chorał. Dziś historię kontynuować będą młodzi muzycy z całego świata.

Wielu dotychczasowych laureatów to postaci znane dziś w Polsce i na świecie. Kolejnemu pokoleniu życzymy sukcesu i wspaniałej przygody artystycznej.

prof. dr hab. Bogdan Ocieszak
Bogdan_Ocieszak_podpis
Dyrektor Konkursu

9th INTERNATIONAL BRASS INSTRUMENTS COMPETITION