9th INTERNATIONAL BRASS INSTRUMENTS COMPETITION

CANCELLED!

IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS GRY
NA INSTRUMENTACH DĘTYCH BLASZANYCH

ODWOŁANY!


IMPORTANT ANNOUNCEMENT!

In accordance with Regulation No 15/2020 from 10 March 2020 of the Rector of Stanisław Moniuszko Academy of Music concerning the cancellation of all artistic and academic events in connection with the risk of spreading COVID-19 coronavirus and in connection with the state of epidemic throughout Poland, acting in the interest of the participants, the Organizing Committee of the 9th International Brass Competition has decided to cancel the Competition.

All the the candidates will be reimbursed the registration fee to the bank account from which the fee was transferred. If a candidate burdened the Academy with bank fees the registration fee transferred back by the Academy will be reduced by the bank fees. The Organiser will transfer the registration fee till the end of September 2020.

WAŻNE OGŁOSZENIE!

Stosując się do ​treści Zarządzenia nr 15/2020 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku ​z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie odwołania wszelkich wydarzeń, uroczystości i imprez o charakterze ogólnouczelnianym, artystycznym i naukowym w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, oraz w związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii, działając w trosce o dobro uczestników, Komitet Organizacyjny IX Międzynarodowego Konkursu Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych podjął decyzję o odwołaniu Konkursu.

Wszystkim zgłoszonym kandydatom zostanie zwrócona opłata wpisowa o wniesionej wysokości na konto, z którego została dokonana. Organizator dokona zwrotu opłat do końca września 2020 roku.

www.amuz.gda.pl

9th INTERNATIONAL BRASS INSTRUMENTS COMPETITION

IX MIĘDZYNARODOWY KONKURS GRY
NA INSTRUMENTACH DĘTYCH BLASZANYCH


IMPORTANT ANNOUNCEMENT

In accordance with the decision of the Rector of Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk concerning the spread of SARS-CoV-2 coronavirus in Poland and acting in the interest of the participants the Organizing Committee of the 9th International Brass Competition has decided to postpone the Competition from 24.04 – 2.05.2020 to 20–24.10.2020.

All participants who have already applied are guaranteed to partake in the Competition, even if they will have exceeded the age limit by 19.10.2020.

Instrumentalists born after 19.10.1990 can participate in the Competition.

The new registration deadline is 19.08.2020.

By 2.09.2020 candidates will be informed via email about qualifying for the Competition.

The remaining terms and conditions do not change.

We request the participants who applied within the first date (i.e. until 2.03.2020) to submit the decision regarding the cancellation or upholding of the participation in the Competition until 31.03.2020 to the following address: brasscompetition@amuz.gda.pl. The participants who decide to cancel their participation in the Competition will be reimbursed the registration fee to the account from which the fee was transferred. The organizer will reimburse the fees after 31.03.2020 at the earliest possible date.

WAŻNE OGŁOSZENIE

Stosując się do decyzji Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2, oraz działając w trosce o dobro uczestników Konkursu, Komitet Organizacyjny 9. Międzynarodowego Konkursu Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych podjął decyzję o przeniesieniu Konkursu z 28.04 – 2.05.2020 na termin 20–24.10.2020.

Wszyscy uczestnicy, którzy do tej pory złożyli aplikacje, mają zagwarantowany udział w Konkursie, nawet jeśli do 19.10.2020 przekroczą wymagany limit wieku.

Udział w konkursie mogą brać instrumentaliści urodzeni po 19.10.1990.

Nowy termin rejestracji upływa z dniem 19.08.2020.

Do dnia 2.09.2020 kandydat zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu do Konkursu.

Pozostałe warunki regulaminu nie ulegają zmianie.

Uczestników zgłoszonych w pierwszym terminie (tj. do 2.03.2020), prosimy o przesłanie do dnia 31.03.2020 włącznie na adres brasscompetition@amuz.gda.pl decyzji o wycofaniu lub podtrzymaniu uczestnictwa w Konkursie w nowym terminie. Osobom, które wycofają swoje zgłoszenie udziału w Konkursie zostanie zwrócona opłata wpisowa na konto, z którego została dokonana. Organizator dokona zwrotu tych opłat po 31.03.2020 w możliwie najszybszym terminie.

20–24.10.2020
GDAŃSK, POLAND
www.amuz.gda.pl

9th INTERNATIONAL BRASS INSTRUMENTS COMPETITION